فصلنامه قرآنی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

شیوه نامه فصلنامه مطالعات میان­ رشته ­ای قرآن کریم

شیوه نامه فصلنامه مطالعات میان­رشته ای قرآن کریم با صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به شرحی است که در پی می­آید:

الف. محورهای مقالات

محورهای مقالات قابل انتشار در فصلنامه قرآن و علوم ذیل است:

  فلسفه

  کلام

  تاریخ

  انسان­شناسی

  زبان­شناسی

ادبیات

  ادیان

اخلاق

عرفان

تعلیم و تربیت

هنر و زیبایی­شناسی

ب. راهنمای تدوین و پذیرش مقالات

-         نام و نام­ خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی

-         میزان ‌تحصیلات، رتبه علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی

-         معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان

-         درج نشاني پست الکترونیک نویسنده(گان)

-         نشانی، کدپستی، ‌شماره تلفن نویسنده مسئول

ج. شیوه استناد

-         برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل­قول مستقیم (داخل گیومه)، نام­خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سالانتشار، شماره جلد و صفحه منبع موردنظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی،1366: 1/ 210)

-         برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل­قول غیرمستقیم، نام­خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی،1366: 1/ 21-25)

-         ارجاعات درون متني غیرفارسی، به‌شيوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Nelson, 2003:115)

-         اگر از نویسنده‌اي در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و...، در زبان فارسي و حروف a،b، و...، در زبان­هاي خارجي، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

-         در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر آورده شود. مثال: (انواری، 1373: 6/ ذیل «ابومحمد صالح»).

-         در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل ندارد یا نام نویسنده ذکر نشده است، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال: (دائرة‌المعارف فارسی، 1380: ذیل «ابن سینا»).

-         ارجاعاتِ تکراري، کامل و مانند بارنخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا گذاشتن خط به­جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

د. منابع

در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام­ خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

-         کتاب: نام­خانوادگینویسنده(گان)، نام‌ نویسنده(تاریخ‌ انتشار). نام کتاببه‌صورت ایتالیک(ايرانيك)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

-         مقاله: نام­خانوادگی نویسنده، نام­نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ايرانيك)، سال نشريه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

-         منابع اینترنتی: نام­خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.